Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2012

PHÁT HUY BẢN CHẤT "BỘ ĐỘI CỤ HỒ" - NÉT ĐẸP VĂN HÓA CỦA NGƯỜI QUÂN NHÂN TRONG THỜI KỲ MỚI


Tên gọi "Bộ đội Cụ Hồ" - nói lên bản chất và truyền thống tốt đẹp của quân đội ta. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong thời kỳ mới, trước những âm mưu phá hoại thâm độc của kẻ thù; chúng tìm mọi cách xuyên tạc nhằm hạ thấp hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ", chia rẽ mối quan hệ đoàn kết quân dân, thực hiện "phi chính trị hóa quân đội"…; hơn bao giờ hết, quân đội ta phải kiên định vững vàng, phát huy hơn nữa bản chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ"; xây dựng, phát triển các giá trị văn hóa tốt đẹp của người quân nhân cách mạng, xây dựng quân đội ta là "một quân đội văn hay võ giỏi", sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
"Bộ đội Cụ Hồ" -  tên gọi trìu mến mà nhân dân đã giành cho quân đội ta, được sử dụng rộng rãi từ cuộc kháng chiến chống Pháp đến nay. Tên gọi "Bộ đội Cụ Hồ" là biểu hiện tập trung bản chất, truyền thống tốt đẹp của quân đội ta, thể hiện niềm tin yêu sâu sắc của nhân dân đối với quân đội - một quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, phục vụ, do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta sáng lập, giáo dục, rèn luyện theo tư tưởng đạo đức và tác phong cách mạng của Người. Tên gọi và hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" còn là thể hiện những giá trị văn hóa tốt đẹp của quân đội ta nói chung và người quân nhân cách mạng nói riêng, đã được nhiều sách báo, nhiều tác giả viết ngợi ca, không chỉ ở trong nước mà còn lan toả trên thế giới. Trải qua 64 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, quân đội ta luôn luôn quan tâm chăm lo giáo dục phát huy bản chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ", gắn với xây dựng, phát triển những giá trị văn hóa tốt đẹp của người quân nhân cách mạng. Đã làm cho văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần của quân đội ta. Nó được thể hiện trên tất cả các lĩnh vực hoạt động: trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong công tác, học tập và lao động sản xuất. Đã thực sự trở thành yếu tố khăng khít không thể  thiếu được trong đời sống, hoạt động của quân đội ta, là một trong những nhân tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội, làm cho hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" ngày càng toả sáng trong lòng nhân dân.
Hiện nay, trước đòi hỏi của nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, những tác động của mặt trái cơ chế thị trường và âm mưu thâm độc của kẻ thù tìm mọi cách xuyên tạc, bôi nhọ nhằm hạ thấp hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng nhân dân, âm mưu "phi chính trị hóa" quân đội, làm cho quân đội ta mất mục tiêu, phương hướng chiến đấu... Vì vậy, hơn bao giờ hết, quân đội ta phải kiên định vững vàng, chủ động kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thâm độc của kẻ thù; phát huy tốt hơn nữa bản chất, truyền thống tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ"; xây dựng, phát triển những giá trị văn hóa tốt đẹp của người quân nhân cách mạng; phấn đấu thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "mỗi người trong bộ đội phải là một người tuyên truyền. Một quân đội văn hay võ giỏi là một quân đội vô địch"1. Để thực hiện được điều đó cần thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau đây:
Thứ nhất, tiếp tục phát huy hơn nữa bản chất cách mạng của quân đội ta; phấn đấu thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, công tác và sản xuất trong thời kỳ mới.
Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội cách mạng, mang bản chất giai cấp công nhân và tính nhân dân sâu sắc, là bộ phận quan trọng của lực lượng chính trị hùng hậu, đội quân vũ trang cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng cao cả là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Bản chất cách mạng của quân đội ta được thể hiện ở tư tưởng và hành động, là sự giác ngộ mục tiêu lý tưởng cách mạng, kiên định, vững vàng đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; quyết tâm thực hiện thắng lợi đường lối chính trị, quân sự và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách phát luật của Nhà nước; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ thành quả cách mạng, quyền lợi và hạnh phúc của nhân dân.
Quân đội ta mang bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, sự lãnh đạo của Đảng, là nhân tố quyết định bản chất cách mạng của quân đội ta, bảo đảm cho quân đội phát triển, trưởng thành và giành thắng lợi vẻ vang. Vì vậy, để phát huy bản chất cách mạng của quân đội, phải không ngừng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, chăm lo xây dựng các tổ chức đảng thực sự trong sạch vững mạnh về mọi mặt. Mặt khác, phải chủ động ngăn chặn kịp thời những tác động tiêu cực làm ảnh hưởng đến bản chất giai cấp công nhân của quân đội ta. Mọi âm mưu thủ đoạn hòng xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, mọi mưu toan hòng thực hiện "phi chính trị hóa" quân đội, xuyên tạc, bội nhọ hạ thấp giá trị tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" của các thế lực thù địch, bọn cơ hội chính trị đều phải được kịp thời đấu tranh vạch mặt và kiên quyết đập tan, bảo đảm cho quân đội ta luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Thứ hai, tăng cường đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì hạnh phúc của nhân dân.
Quân đội ta là quân đội cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ và chiến đấu, hy sinh. Đó là truyền thống tốt đẹp, là cội nguồn sức mạnh, giúp quân đội ta chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, cho dù chúng có lớn mạnh và tàn bạo đến đâu. Từ ngày thành lập đến nay, quân đội ta luôn tuân theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại: "Phải dựa vào dân, dựa chắc vào dân thì kẻ địch không thể nào tiêu diệt được chúng ta" 2. Vì thế, ngay từ buổi đầu còn non trẻ cho tới ngày nay, quân đội ta luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân nuôi dưỡng, đùm bọc, che chở, đã ngày càng phát triển trưởng thành lớn mạnh, lập được nhiều chiến công vang dội. Tự hào và biết ơn về những công lao to lớn của nhân dân đối với quân đội, bộ đội ta sẵn sàng chịu đựng gian lao thử thách, cùng với nhân dân đồng cam cộng khổ, khắc phục khó khăn, chiến đấu anh dũng, hy sinh quên mình vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Vì nhân dân phục vụ, vì nhân dân quên mình luôn là mục tiêu chiến đấu, phương châm hành động, là biểu hiện sự giác ngộ lý tưởng cách mạng cao cả của mọi cán bộ, chiến sĩ. Quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, quân đội ta luôn giữ nghiêm kỷ luật, chăm lo xây dựng tình đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân, tôn trọng, tận tình giúp đỡ nhân dân, tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Những thành tựu đó thể hiện nét đẹp văn hóa và truyền thống quý báu của quân đội ta, cần được phát huy mạnh mẽ hơn nữa trong thời kỳ mới. Đồng thời, cùng toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị không ngừng chăm lo xây dựng "thế trận lòng dân", xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.
Thứ ba, phát huy truyền thống quyết chiến, quyết thắng, dũng cảm, mưu trí trong chiến đấu; cần cù, thông minh, sáng tạo trong lao động sản xuất và công tác.
Quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng, đường lối quân sự của Đảng và Bác Hồ, thấu suốt tư tưởng chiến lược tiến công, phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp, quân và dân ta luôn đánh địch trên thế chủ động, làm chủ để tiến công và tiến công để làm chủ, sáng tạo ra nhiều cách đánh thông minh thể hiện nét độc đáo của chiến tranh nhân dân và nét đặc sắc của văn hóa quân sự Việt Nam thời đại Hồ Chí  Minh.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, quân đội ta luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, gương cao ngọn cờ quyết chiến, quyết thắng, cùng với toàn dân chiến đấu anh dũng và giành được thắng lợi vẻ vang trong chiến tranh giải phóng dân tộc. Ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tinh thần quyết chiến, quyết thắng của quân đội ta tiếp tục được phát huy, toả sáng, nâng lên tầm cao mới. Đó là sự giác ngộ lý tưởng cách mạng, tinh thần sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, hành động dũng cảm trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân; là tinh thần hăng say học tập nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ... Thông qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, góp phần tô thắm thêm và toả sáng hơn hình  ảnh "Bộ độ Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.
Trong tình hình hiện nay, lười học tập, ngại phấn đấu, rèn luyện là trái với bản chất và truyền thống tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ"; vì vậy hơn bao giờ hết, mỗi cán bộ, chiến sĩ quân đội phải không ngừng học tập, tu dưỡng rèn luyện để "tiến bộ mãi, càng tiến bộ càng thấy cần phải học"; thực hiện tốt lời dạy của Người: "Muốn trở nên người quân nhân mới, xứng đáng với cái vinh hạnh đứng trong quân đội cách mạng thì từ trên đến dưới, các cấp đều phải nghiên cứu học tập, luôn cầu tiến bộ"3.
Thứ tư, phát huy truyền thống đoàn kết nội bộ, đoàn kết quốc tế; nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, thống nhất ý chí và hành động, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Sự đoàn kết chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, có ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm minh của quân đội ta được xây dựng trên nền tảng vững chắc từ đường lối chính trị của Đảng, bản chất cách mạng, chức năng, nhiệm vụ của quân đội, sự thương yêu gắn bó giữa những người anh em - đồng chí cùng phấn đấu hy sinh cho mục tiêu lý tưởng cao cả của Đảng, của giai cấp công nhân và dân tộc ta. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ quân đội đều phải tự giác chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, mệnh lệnh, chỉ thị, của cấp trên, kiên quyết hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Tình đoàn kết gắn bó thương yêu nhau như ruột thịt và ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm minh của quân đội ta còn được thể hiện ở nguyên tắc tổ chức và hoạt động của quân đội, ở việc phát huy dân chủ, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình với thái độ chân tình, mục đích, động cơ trong sáng, giúp nhau cùng tiến bộ, trưởng thành. Đó là truyền thống, đồng thời là nét đẹp văn hóa trong cuộc sống, cách ứng xử của người quân nhân cách mạng, mà quân đội của giai cấp tư sản không thể có được.
Trong quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, quân đội ta còn nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế, xây đắp được mối quan hệ đoàn kết chiến đấu thủy chung son sắt, với quân đội các nước bạn. Đồng thời, quân đội ta cũng đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình, có hiệu quả của bạn bè quốc tế, góp phần tạo nên sức mạnh và chiến thắng của quân đội ta từ ngày thành lập đến nay.
Để tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm minh của quân đội ta trong thời kỳ mới, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải tích cực học tập, tu dưỡng rèn luyện, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, các biểu hiện tư tưởng cơ hội, thực dụng, trái với bản chất và truyền thống tốt đẹp của quân đội ta. Phải thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng, giữ vững bản chất giai cấp công nhân của quân đội, gắn với thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
Phát huy bản chất "Bộ đội Cụ Hồ" thể hiện nét đẹp văn hóa của người quân nhân cách mạng trong thời kỳ mới, góp phần xây dựng nhân tố chính trị - tinh thần, bảo đảm cho quân đội luôn là công cụ bạo lực sắc bén và tin cậy của Đảng, của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trách nhiệm đó, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu hơn nữa về mọi mặt. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp phát huy tình thần trách nhiệm, tăng cường công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện bộ đội. Đó còn là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội. Chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, nhất định bản chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" sẽ tiếp tục được phát huy nâng lên tầm cao mới, ngày càng toả sáng hơn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

1- Hồ Chủ tịch, Thư gửi toàn thể bộ đội khu II, III ngày 24-02-1948.
2- Hồ Chí Minh toàn tập, NxbCTQG, Hà Nội, 2002, tập 11, tr.350.
3- Hồ Chí Minh với các lực lượng vũ trang, NxbQĐND, Hà Nội, 1962, tr.116.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét