Thứ Tư, 24 tháng 8, 2011

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong giáo dục, vận động thanh niên hiên nay


Tuyên truyền miệng (TTM) là một hình thức tuyên truyền được tiến hành thông qua sự giao tiếp bằng lời nói trực tiếp giữa người nói (nhà tuyên truyền) với người nghe (đối tượng được tuyên truyền) qua các thông tin, sự kiện có tính thời sự nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, cổ vũ hành động theo quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Đồng thời đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái thù địch giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: "Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho nhân dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm" và người làm công tác tuyên truyền miệng "Phải biết cách nói. Nói thì phải đơn giản, rõ ràng, thiết thực phải có đầu có đuôi, sao cho ai cũng hiểu được, nhớ được", cùng với đó "Người tuyên truyền cần phải chịu khó, chịu khổ, khéo ở, siêng làm. Chớ tưởng rằng: Ai phớt qua địa phương diễn thuyết một hai giờ đồng hồ mà có kết quả. Đến một địa phương nào cần phải đi thăm các cụ phụ não, các người phụ trách. Rồi đi thăm các nhà đồng bào để gây cảm tình và để hiểu biết tình hình địa phương. Đó là một việc làm cần cho tuyên truyền"
Đối với công tác tuyên truyền miệng thì nhiệm vụ chủ yếu tập trung vào việc truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhất là tuyên truyền sức sống, sự phát triển và vận dụng sáng tạo trong sự nghiệp cách mạng hiện nay; Tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; Truyền bá, giải thích về tình hình đất nước, nhiệm vụ của cách mạng, của lĩnh vực mình công tác trong đó coi trọng tuyên truyền về thành tựu kinh tế - xã hội, nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh; đấu tranh phồng chống "Diễn biến hoà bình", "Bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch; những vấn đề thời sự quốc tế, khu vực liên quan đến từng lĩnh vực. Cùng với đó, là tuyên truyền về truyền thống dân tộc, Đảng, bản chất giai cấp công nhân, bản sắc văn hoá dân tộc, đạo đức, lối sống, định hướng giá trị thẩm mỹ đúng đắn, phát triển nhân cách...và phê phán các quan điểm sai trái, phản động, thù địch để định hướng dư luận, tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng.
Trong quá trình tuyên truyền cần phải bảo đảm nguyên tắc: Tính đảng, tính khoa học; Tính chiến đấu; Tính quần chúng; Tính chân thực. Qua đó nhằm thực hiện chức năng của tuyên truyền miệng: Phổ biến thông tin; Bình luận - định hướng tư tưởng. Trên cơ sở ấy những năm qua, công tác tuyên truyền miệng của Đoàn thanh niên được triển khai với 3 loại hình: Báo cáo viên (BCV), tuyên truyền viên (TTV), đặc biệt là đội tuyên truyền thanh niên (TTTN) đã có chuyển biến và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin của thanh niên vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước, nhận thức sâu sắc hơn về truyền thống, bản sắc văn hoá của dân tộc, của Đảng đồng thời là lực lượng quan trọng để nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên. 
Đoàn thanh niên các cấp đã phối hợp chặt chẽ triển khai xây dựng được 26.931 Đội tuyên truyền thanh niên với 618.997 đội viên thamgia phòng chống tệ nạn xã hội; trên 8.940 Câu lạc bộ Pháp luật và 31.369 đội tuyên truyền măng non, trên 10 Trung tâm tư vấn thanh niên và hơn 5000 Đội kỹ năng sống đang hoạt động tích cực trong công tác tuyên truyền giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội trong thanh thiếu nhi và nhân dân. Trong 10 năm qua, Đoàn Thanh niên các cấp đã tiếnhành đào tạo được hàng trăm lớp tập huấn chohơn 100.000 lượt cán bộ Đoàn các cấp với phương châm: Trung ương đào tạo cho cấp tỉnh và mô hình điểm, cấp tỉnh đào tạo cho cấp huyện và cơ sở. 
Tuy nhiên, việc xây dựng đội ngũ TTM chưa được coi trọng, chất lượng còn nhiều hạn chế, hiệu quả hoạt động thấp; kỹ năng tuyên truyền thiếu hấp dẫn, chưa theo kịp tình hình thực tế; việc cung cấp thông tin, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ TTM của các cấp bộ Đoàn chưa kịp thời; sự chuyển biến trong công tác TTM của Đoàn không đồng đều ở các địa phương, việc nhân rộng các mô hình TTM chưa tốt. Nguyên nhân là do nhận thức của các cấp bộ Đoàn về công tác TTM chưa đầy đủ, chưa coi đây là công cụ trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn; lúng túng trong việc xác định các loại hình TTM; việc chỉ đạo chưa kiên quyết, hướng dẫn thiếu thường xuyên.
Trong bối cảnh, đất nước đang tiếp tục đẩy mạnh CNH, HĐH; tình hình thế giới diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch đang gia tăng các hoạt động chống phá nước ta, nhất là đối với thanh niên - một nguồn lực quan trọng của đất nước ta để từ đó nhằm phá hoại hệ giá trị, tư tưởng và đạo đức, lối sống...Trước thực tế đó, để góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong việc giáo dục và vận động thanh niên, để phát huy được vai trò, trách nhiệm của lực lượng này trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN, cũng như trong việc góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH trong thời gian tới các cấp bộ Đoàn cần hướng vào thực hiện tốt một số nội dung sau:
Một là, cần quán triệt và nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vai trò, vị trí của công tác TTM, trên cơ sở đó xác định các giải pháp cụ thể để xây dựng lực lượng BCV, TTV, đội TTTN các cấp đảm bảo về số lượng và chất lượng. Trong quá trình tổ chức hoạt động TTM cần đặc biệt chú ý những địa bàn và đối tượng thanh niên ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, tôn giáo.
Hai là, trong tuyên truyền cần tập trung vào một số nội dung cơ bản: sức sống, sự vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện hiện nay; sự cụ thể hoá đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, thời sự trong nước, khu vực và quốc tế; âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch trong đó tập trung vào Chiến lược "Diễn biến hoà bình", "Bạo loạn lật đổ" dưới nhiều hình thức biến tướng khác nhau; Nghị quyết, chủ trương của Đoàn, Hội, Đội các cấp; các sự kiện lịch sử quan trọng, các đợt sinh hoạt chính trị...Tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ, xây dựng lối sống, nếp sống, phòng chống tệ nạn xã hội.
Ba là, thường xuyên xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao số lượng và chất lượng đội ngũ làm công tác tuyên truyền miệng, cụ thể:
Đối với đội ngũ BCV: tiến hành rà soát, đánh giá và tập trung kiện toàn đội ngũ BCV các cấp; đảm bảo từ cấp huyện trở lên có đội ngũ BCV của Đoàn. Chú trọng lựa chọn, xây dựng, bồi dưỡng, sử dụng có hiệu quả đội ngũ BCV phù hợp với từng cấp dưới sự quản lý trực tiếp của Ban thường vụ Đoàn. Phấn đấu hầu hết cán bộ Đoàn làm công tác phong trào cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện là BCV của Đoàn.
Đối với đội ngũ TTV: tiếp tục phát triển lực lượng tuyên truyền viên mang tính hệ thống, phát huy vai trò của người đoàn viên ở cơ sở. Tập trung bồi dưỡng để mỗi cán bộ, đoàn viên là một TTV của Đoàn. Phát triển lực lượng TTV, tập trung xây dựng đội ngũ TTV, bồi dưỡng và phân công nhiệm vụ tại những vùng trọng điểm, ở khu vực đặc thù. Chú trọng phát triển các đội hình TTV trong sinh viên, thanh niên tình nguyện, tạo ra đội ngũ TTV theo hướng rộng rãi, có hiệu quả.
Đối với đội TTTN: tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các đội TTTN hiện có, nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả; đa dạng hoá loại hình đội TTTN, mở rộng và phát huy hiệu quả hoạt động của đội TTTN trong xã hội, cộng đồng. Đội TTTN được thành lập và duy trì hoạt động có hiệu quả từ cấp tỉnh tới cơ sở. Phấn đấu hầu hết các tỉnh, thành phố, quận, huyện và Đoàn cơ sở khối thanh niên công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang, trường học xây dựng được đội TTTN và duy trì hoạt động tốt; tăng tỉ lệ số xã, phường có đội TTTN.
Bốn là, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, phối hợp trong việc xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tuyên truyền miệng: Các cấp bộ Đoàn chủ động tham mưu, đề xuất với cấp uỷ Đảng, Ban Tuyên giáo các cấp để tập huấn kỹ năng, trang bị tài liệu, phương tiện hoạt động cho đội ngũ tuyên truyền miệng của Đoàn; từng bước đề xuất cơ chế, chính sách, chế độ cho BCV, TTV và đội TTTN. Duy trì chế độ giao ban, hội nghị BCV, các sinh hoạt chuyên đề nhằm kịp thời cung cấp các chủ trương, thông tin cho đội ngũ TTM, tăng cường các hoạt động thăm quan, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tuyên truyền miệng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét