Thứ Ba, 9 tháng 8, 2011

NÂNG CAO BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ CHO THANH NIÊN VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY

Thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Do đó, chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước. 
 Thanh niên luôn tích cực tham gia các phong trào tình nguyện
Điều này cho thấy, thanh niên là một lực l­ượng chính trị - xã hội hùng hậu, là một nguồn lực bổ sung và dự trữ cho đội ngũ trí thức, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và chuyên gia của xã hội. V.I. Lênin khẳng định: “theo một ý nghĩa nào đó, có thể nói rằng nhiệm vụ thật sự xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa, chính là của thanh niên”[1]. Vai trò của thanh niên rất to lớn nhưng việc phát huy vai trò của thanh niên đến đâu phụ thuộc rất lớn vào công tác giáo dục, bồi dưỡng định hướng cho thanh niên. Do đó, V.I. Lênin viết: “chúng ta phải nghiên cứu kỹ lưỡng vấn đề chúng ta phải dạy những gì và thanh niên phải học như thế nào nếu họ thật sự muốn tỏ ra xứng đáng với danh hiệu thanh niên cộng sản, và chúng ta phải chuẩn bị cho thanh niên như thế nào để cho họ biết xây dựng đến cùng và hoàn thành triệt để cái sự nghiệp mà chúng ta đã bắt đầu”[2] . Nội dung quan trọng, vấn đề cốt lõi là phải cường tráng về thể lực, xung mãn về trí tuệ, có ý chí, nghị lực, có phẩm chất đạo đức trong sáng, đặc biệt là có bản lĩnh chính trị vững vàng.
Việt Nam là quốc gia có dân số khá trẻ, theo kết quả điều tra dân số việc làm toàn quốc năm 2006 thì cả nước có khoảng 23.758,218 người trong độ tuổi thanh niên, chiếm 28,1% dân số, trong đó thanh niên khu vực thành thị là 11.520,342 người chiếm 48,49%, thanh niên khu vực nông thôn là 17.715,271 người chiếm 51,51%. Lực lượng này có hệ thống nhu cầu và định hướng giá trị phát triển phong phú đa dạng, tiêu biểu cho những tiến bộ xã hội và đang vươn lên khẳng định chỗ đứng của mình, tích cực tham gia vào đời sống chính trị, kinh tế của xã hội, tiếp cận công nghệ mới và hoạt động sáng tạo. Cùng với đó là sự chăm lo, quan tâm mọi mặt của Đảng và của các tổ chức chính trị - xã hội; có môi trường thuận lợi để phát triển và cống hiến tài năng cho đất nước.
Do đó, về cơ bản, thanh niên Việt Nam hiện nay có tri thức toàn diện, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, có thể lực và sức khoẻ cường tráng, sớm tiếp nhận các tri thức khoa học và công nghệ tiên tiến, nhạy cảm, năng động trong tư duy và sáng tạo trong mọi lĩnh vực; ủng hộ và tham gia tích cực thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, sẵn sàng đi vào thực hiện quá trình CNH, HĐH đất nước, hướng tới mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Đây thực sự “là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khoẻ và sáng tạo”[3].
Tự hào về lớp thanh niên hôm nay, song chúng ta cũng mạnh dạn, nghiêm túc tự kiểm điểm thấy rằng, hiện nay một bộ phận không nhỏ thanh niên Việt Nam mặc dù có tri thức khoa học, có bản lĩnh nghề nghiệp nhưng thiếu tri thức chính trị và bản lĩnh chính trị; có tư tưởng ngại khó, ngại khổ, không có chí tiến thủ, thờ ơ và lạnh nhạt với chính trị, vô trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; sống tự do buông thả, thích hưởng thụ; có những thanh niên sống không có lý tưởng, không có hoài bão và ước mơ, tuỳ tiện trong suy nghĩ và hành động, chạy theo lối sống cơ hội, thực dụng, suy đồi về đạo đức, lối sống, dễ bị kích động, lôi kéo tham gia hoạt động trái pháp luật...
Theo kết quả điều tra, tính đến giữa năm 2009, cả nước có 155.242 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, thì trong đó số người nghiện trong độ tuổi thanh niên chiếm tới 70% tổng số người nghiện. Tội danh trộm cắp tài sản chiếm 38%; cố ý gây thương tích chiếm 11% và đặc biệt là giết người chiếm 1,4%. Trong đó, lứa tuổi phạm tội cao nhất từ 16 đến dưới 18 tuổi, chiếm khoảng 60%; từ 14 đến dưới 16 tuổi là 32%. Tình hình tội phạm ở nước ta có xu hướng tăng, giảm thất thường và động thái, tính chất hết sức phức tạp, tàn bạo: giết người, hiếp dâm, trộm cướp tài sản... và trong cơ cấu tội phạm của cả nước, tình hình tội phạm ở tuổi thanh, thiếu niên có chiều hướng tăng và trẻ hoá. Tình hình đó đã tác động rất xấu đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội, là hiểm họa đối với đất nước, dân tộc và giống nòi, đến sự phát triển bền vững của đất nước nếu chúng ta không kịp thời triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn.
Cùng với đó, theo kết quả điều tra khảo sát cho thấy gần 40% thanh niên (trong đó chiếm 50% là đối tượng sinh viên lựa chọn các nghề kỹ sư, bác sĩ, giáo viên; 16% muốn trở thành nhà kinh doanh; 12% chọn nghề quản lý xã hội và công tác chính trị; tham gia lực lượng vũ trang: 13,4%; vận động viên thể thao: 4,6%;…) và theo điều tra xã hội học của Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn Tâm lý: Ở một số trường đại học 53,2% sinh viên không hứng thú với ngành theo học. Và kết quả khảo sát hơn 1.000 học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, sinh viên năm thứ nhất của một số trường đại học, cao đẳng ở Hà Nội cho thấy 95% các em nhận thức chưa đúng về kỹ năng sống, 77% chưa được tập huấn, đào tạo về kỹ năng sống... Hầu hết các em lúng túng khi trả lời hoặc chưa biết cách xử lý các tình huống thường gặp trong cuộc sống.
 Những thiếu xót và nhược điểm của thanh niên xuất phát từ hai nguyên nhân sau: Về khách quan, một bộ phận thanh niên bị tác động tiêu cực của nền kinh tế thị trường; các thủ đoạn chống phá của đế quốc Mỹ và các thế lực thù địch; một bộ phận nhỏ ít nhận được sự quan tâm, giáo dục của gia đình và xã hội, kết quả điều tra những năm gần đây cho thấy 71,37% số trẻ thành niên vi phạm pháp luật trả lời không nhận được sự quan tâm, chăm sóc đầy đủ của cha mẹ và gia đình; thiếu các dịch vụ hỗ trợ cộng đồng (như trung tâm tư vấn kỹ năng sống, kỹ năng làm cha mẹ...) và thiếu các chương trình bảo vệ xã hội (như chính sách trợ cấp, chính sách tăng thu nhập gia đình, giới thiệu việc làm...) để hỗ trợ thanh niên và gia đình vượt qua khó khăn, phòng ngừa tội phạm và tái phạm. Mặt khác, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng còn khô cứng, chưa phù hợp với từng đối tượng, nội dung chưa phong phú; công tác chống tội phạm nặng về mặt chống và trừng trị, chưa chú ý đến công tác phòng ngừa… Về chủ quan, một bộ phận không nhỏ thanh niên ít chịu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức và lối sống; chỉ tập trung đầu tư vào học tập, lĩnh hội tri thức khoa học mà ít chú ý tới việc học tập, lĩnh hội tri thức chính trị.
Trong điều kiện hiện nay, tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến đổi phức tạp khó lường. Xu thế hợp tác, cạnh tranh về kinh tế, thương mại trở nên găy gắt; xung đột về tôn giáo, dân tộc sắc tộc ngày càng gia tăng; các nước lớn bắt tay móc ngoặc chia sẻ quyền lợi trên vai các nước nhỏ; dùng vốn và công nghệ để áp đặt và can thiệp sâu hơn vào công việc nội bộ của các nước; khoa học công nghệ phát triển mạnh tạo ra sự chênh lệch lớn về tốc độ phát triển và mức sống giữa các nước; nhiều sản phẩm văn hoá mới du nhập đi ngược lại với chuẩn mực đạo đức truyền thống…tất cả những vấn đề đó tác động rất lớn đến mọi mặt của đời sống của xã hội, đặc biệt đối với thanh niên – lực lượng nhạy cảm dễ tiếp thu cái mới.
Đối với nước ta, sau hơn 20 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã thu được nhiều “thành tựu quan trọng” đã làm cho thế và lực của nước ta lớn mạnh hơn nhiều, cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế được tăng cường, tình hình chính trị – xã hội ổn định, môi trường hoà bình sự hợp tác, liên kết chủ động hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng phát triển tạo điều kiện để chúng ta phát huy nội lực và lợi thế so sánh, tranh thủ ngoại lực phục vụ cho sự nghiệp CNH, HĐH. Chính điều này đã góp phần củng cố niềm tin cho thanh niên vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp cách mạng; tạo môi trường thuận lợi để thanh niên phát triển tài năng, đóng góp nhiều công sức cho đất nước.
Bên cạnh đó, là những khó khăn, thử thách tác động không nhỏ đến niềm tin, lý tưởng, bản lĩnh chính trị đối với thanh niên như: hệ thống CNXH trên thế giới lâm vào thoái trào, CNTB có bước điều chỉnh, có những mặt phát triển và chiếm ưu thế… khoảng cách về trình độ công nghệ giữa nước ta và nhiều nước trên thế giới, sự tác động tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường, sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch bằng các thủ đoạn, biện pháp trên lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng, sự tác động của các tệ nạn xã hội nhất là quan liêu, tham ô, tham nhũng và sự thoái hoá, biến chất về phẩm chất, đạo đức của một bộ phận cán bộ, đảng viên đây là những vấn đề đang diễn biến phức tạp, trong khi đó, việc giáo dục bồi dưỡng và rèn luyện thanh niên, nhất là giáo dục, rèn luyện về bản lĩnh chính trị ở các nhà trường chưa được quan tâm đúng mức; việc kết hợp giáo dục, quản lý thanh niên giữa gia đình, nhà trường và xã hội chưa được chặt chẽ, thậm chí có không ít những gia đình chú trọng vào phát triển kinh tế, không chăm lo quản lý, giáo dục con.
Ngoài ra, sự biến đổi sâu sắc về mọi mặt: cơ cấu xã hội, nghề nghiệp của thanh niên sẽ có thay đổi lớn so với hiện nay do tác động của việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng lên của các khu vực công nghiệp – xây dựng, khu vực dịch vụ và giảm đi của khu vực nông nghiệp. Địa vị kinh tế, vị trí xã hội nói chung của thanh niên tăng lên. Cùng với đó là việc xuất hiện những giai tầng mới với sự phân hoá mạnh trong quá trình phát triển của lớp trẻ hiện nay về mức thu nhập, biến đổi về định hướng giá trị lối sống và nhân cách… cùng với đó thì hệ thống các nhu cầu của thanh niên sẽ tiếp tục biến đổi và phát triển đa dạng, phong phú hơn, đó là những nhu cầu về: việc làm, thu nhập, học tập, nâng cao trình độ văn hoá, nghề nghiệp, nhu cầu về hoạt động văn hoá tinh thần, thể thao, giải trí; nhu cầu về giao lưu, tình bạn, tình yêu, hôn nhân và gia đình. Trong đó, đáng chú ý là nhu cầu về đời sống tâm linh có xu hướng gia tăng…
Trước thực trạng của thanh niên, những tác động của mặt trái kinh tế thị trường, những yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH hiện nay, thì việc bồi dường và rèn luyện lĩnh chính trị cho thanh niên, giúp thanh niên sống có hoài bão ước mơ, đủ sức vượt qua những tác động tiêu cực mọi mặt của đời sống xã hội, thực sự là lực lượng chính trị - xã hội, xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay là điều vô cùng quan trọng, muốn thực hiện được điều đó, theo chúng tôi, cần tập trung làm tốt những giải pháp cơ bản sau đây:
Một là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng tri thức chính trị cho thanh niên.
Giáo dục bồi dưỡng tri thức chính trị cho thanh niên, trước hết phải giáo dục, bồi dưỡng làm cho thanh niên có nhận thức sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật nhà nước, nhiệm vụ của cách mạng, vai trò và nhiệm vụ của thanh niên đối với đất nước; truyền thống lịch sử của dân tộc và truyền thống của thanh niên trong dựng nước và giữ nước. Đồng thời, làm cho thanh niên nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn và biện pháp chống phá của kẻ thù với cách mạng nước ta, đặc biệt là thủ đoạn, biện pháp trong Chiến lược “Diễn biến hoà bình”, kịp thời trang bị cho thanh niên những kiến thức về các vấn đề mới nảy sinh, những vấn đề nhạy cảm của cuộc sống đặt ra.
Để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục bồi dưỡng tri thức chính trị cho thanh niên, chúng ta phải có nhiều biện pháp, nhiều hình thức giáo dục, bồi dưỡng phong phú đa dạng, phù hợp với tâm lý, với trình độ nhận thức của thanh niên, có tính đảng, tính thực tiễn, phù hợp với thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hoá đạo đức của dân tộc; tăng cường nội dung và thời gian học tập các môn lý luận ở các trường học; tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu về lý luận chính trị – xã hội; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền giáo dục thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các ấn phẩm, các tác phẩm có giá trị giáo dục cao… tạo ra sự say mê và hứng thú, biến quá trình giáo dục, bồi dưỡng thành quá trình tự giáo dục bồi dưỡng với nhu cầu tự học tập, tự bồi dưỡng tri thức chính trị. Nội dung giáo dục, bồi dưỡng tri thức cho thanh niên phải thiết thực, cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ lĩnh hội, dễ áp dụng vào thực tiễn cuộc sống. Không được khô cứng, máy móc, gượng ép, giáo điều hay mệnh lệnh hành chính trong giáo dục bồi dưỡng tri thức chính trị cho thanh niên.
Hai là, kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý, giáo dục và rèn luyện thanh niên.
Kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý, giáo dục và rèn luyện thanh niên là giải pháp hết sức quan trọng nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất nhân cách cho thanh niên nói chung, trong việc xây dựng bản lĩnh chính trị cho thanh niên nói riêng. Xét về góc độ giáo dục, việc kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội là yêu cầu, là biện pháp; xét về góc độ tâm lý sự kết hợp là sự quan tâm xây dựng tình cảm, niềm tin cho thanh niên; xét về mặt pháp luật, là nghĩa vụ và trách nhiệm của gia đình, xã hội và tổ chức trong việc quản lý và rèn luyện con người.
Trước hết, nhà trường, gia đình và các tổ chức chính trị - xã hội phải nắm chắc và quản lý được các mối quan hệ xã hội của thanh niên, nắm được tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của họ cũng như quỹ thời gian học tập, rèn luyện, vui chơi giải trí của thanh niên, đặc biệt là quản lý sở thích về những nội dung thuộc đời sống văn hoá tinh thần nhạy cảm, dễ đưa thanh niên và các tệ nạn xã hội…trên cơ sở đó tập trung giáo dục, rèn luyện thanh niên về mục tiêu lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, nhân cách, các chuẩn mực đạo đức và hành vi ứng xử, tự phân biệt được đúng - sai, thiện - ác.
Để phối hợp có hiệu quả trong việc quản lý, giáo dục và rèn luyện thanh niên, gia đình, nhà trường và các tổ chức xã hội cần phải: Thống nhất quan điểm đánh giá về vị trí vai trò của thanh niên; tin tưởng vào lực lượng thanh niên; gia đình, nhà trường và các tổ chức xã hội phải có mối liên hệ mật thiết trong việc quản lý, giáo dục và rèn luyện thanh niên, đặc biệt là thường xuyên trao đổi thông tin về chất lượng, hiệu quả công tác, kết quả học tập của thanh niên ở nhà trường, gia đình và các tổ chức chính trị - xã hội; có sự đồng thuận, thống nhất về nội dung, biện pháp và các hình thức giáo dục, quản lý, rèn luyện phù hợp với đặc điểm tâm lý thanh niên trên cơ sở các nguyên tắc giáo dục, tâm lý; thực sự quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên, tạo ra môi trường văn hoá lành mạnh để thanh niên học tập, rèn luyện hình thành phẩm chất đạo đức, phẩm chất nhân cách.
Trong quá trình kết hợp giữa gia đình, nhà trường và các tổ chức xã hội để quản lý, giáo dục và rèn luyện thanh niên cần chú ý chống tình trạng gia đình phó thác cho nhà trường, cho các tổ chức chính trị - xã hội trong việc quản lý giáo dục, rèn luyện thanh niên và ngược lại; quản lý, giáo dục và rèn luyện thanh niên theo kiểu hành chính, mệnh lệnh, áp đặt gây ra tâm lý bất mãn, tiêu cực, làm cho thanh niên mất tính năng động, sáng tạo.
Ba là, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh và tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên học tập, rèn luyện.
Môi trường văn hoá là một trong những bộ phận cấu thành môi trường sống của con người, bao gồm những giá trị văn hoá tinh thần của xã hội; thể hiện mối quan hệ của con người với nhau, những thành tố cấu thành đời sống văn hoá tinh thần của xã hội và các hoạt động văn hoá như: hoạt động giáo dục, nghệ thuật, phong tục tập quán, quan niệm sống, cách sống, hoạt động giao tiếp, đi lại… Do đó, môi trường văn hoá là nơi góp phần xây dựng, nuôi dưỡng và phát triển tình cảm, niềm tin và đạo đức cách mạng cho thanh niên, làm cho thanh niên sống có hoài bão ước mơ, có chí tiến thủ, có tình thần dũng cảm, dám hy sinh, dám cống hiến sức lực và trí tuệ của mình cho Tổ quốc. Vì vậy, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh là một trong những giải pháp quan trọng đối với việc xây dựng bản lĩnh chính trị cho thanh niên.
Để xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, với trình độ dân trí cao, đời sống tinh thần nhân dân phong phú, hài hoà với môi trường xã hội yên ấm, tiến bộ, môi trường tự nhiên sạch đẹp, để bảo vệ và chăm sóc thường xuyên nhằm tạo điều kiện cho thanh niên phát triển cần hướng vào các nội dung cơ bản sau: Xây dựng và hoàn thiện các chủ trương, chính sách về phát triển đời sống văn hoá cho thanh niên, vừa bảo đảm tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội, vừa phát triển văn hoá nâng cao chất lượng cuộc sống của thanh niên, bảo vệ môi trường sinh thái - nhân văn; xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hoá xã hội đồng bộ nhằm phục vụ nhu cầu vật chất và tinh thần cho thanh niên; tổ chức phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá trong thanh niên; thực hiện tốt chính sách xã hội hoá quá trình xây dựng và hoàn thiện các điều kiện văn hoá - xã hội nhằm phát huy vai trò của đội ngũ thanh niên; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội, đặc biệt các tổ chức của thanh niên trong việc xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.
Bên cạnh đó, để tạo dựng được môi trường văn hoá lành mạnh làm chỗ đứng cho thanh niên rèn đức, luyện tài thì cần có cuộc đấu tranh không khoan nhượng, đấu tranh bền bỉ chống lại sự xâm nhập từ bên ngoài và bên trong đối với các loại sản phẩm xấu, độc hại, với hàng loạt các hoạt động mê tín, dị đoan... đây là cuộc chiến rất khó khăn, phức tạp đòi hỏi chúng ta không được nóng vội, chủ quan, hình thức.
Bốn là, tổ chức nhiều phong trào, nhiều hoạt động phong phú, có nhiều biện pháp tích cực để thu hút thanh niên tham gia qua đó để bồi dưỡng và rèn luyện bản lĩnh chính trị.
Hoạt động phong trào là một đặc trưng của thanh niên, nó thể hiện sức sống mới và là nơi quy tụ, thu hút sự tham gia của thanh niên. Do đó, hoạt động này có vai trò và ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho thanh niên. Thông qua phong trào để thu hút thanh niên vào hoạt động tập thể, qua đó phát huy vai trò của họ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; để giáo dục, rèn luyện thanh niên trở thành người lao động mới - có tri thức, đạo đức và sức khoẻ.
Do đó, để tiến hành phong trào thanh niên có hiệu quả cần phải có các yếu tố như: tập thể đứng ra tổ chức - đó là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam; phương pháp tổ chức là tập hợp lực lượng thanh niên tham gia; mục tiêu hướng vào góp phần xây dựng và hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội để giúp thanh niên có điều kiện cống hiến và trưởng thành.
Năm là, thực sự chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; giải quyết tốt mối quan hệ giữa cống hiến và hưởng thụ; khuyến khích, động viên và phát triển tính năng động và sáng tạo của thanh niên.
Động lực của phong trào thanh niên là những yếu tố vật chất, tinh thần, điều này tác động vào thanh niên là cho họ phấn khởi, tin tưởng, tự giác tham gia phong trào. Đó là yếu tố cần thiết để thúc đẩy làm cho phong trào thanh niên ngày càng vững mạnh. Do đó, để thu hút thanh niên vào hoạt động tích cực đòi hỏi chúng ta phải giải quyết tốt đời sống vật chất và tinh thần; cống hiến và hưởng thụ; khuyến khích, động viên và phát triển tính năng động, sáng tạo của thanh niên. Tức là, thanh niên khi tham gia vào phong trào cần được đảm bảo về quyền lợi vật chất, cần được học tập, cần được vui chơi giải trí, cần được giới thiệu giải quyết việc làm, cần được động viên khen thưởng, được xem xét kết nạp Đoàn, Hội và giới thiệu Đảng xem xát kết nạp; cần được bồi dưỡng năng lực lãnh đạo để có thể bổ sung vào đội ngũ lãnh đạo của các cơ quan, địa phương và các đoàn thể nhân dân...
Bản lĩnh chính trị của thanh niên không phải tự nhiên mà có, nó do việc bồi dưỡng và rèn luyện-đây là một quá trình lâu dài, kiên trì, bền bỉ, liên tục và cũng hết sức khó khăn mà hình thành, củng cố và phát triển trước những yêu cầu của thực tiễn cách mạng. Do đó, thực hiện có hiệu quả hệ thống các giải pháp này sẽ góp phần “tiếp tục xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hoá, vì cộng đồng; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế…”[4], luôn có ý thức phấn đấu cho mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; góp phần to lớn vào sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, sánh vai cùng các nước tiên tiến trên thế giới.
Thời đại ngày nay đang mở ra cho thanh niên Việt Nam nhiều cơ hội, song cũng không ít thách thức. Để vững bước trên con đường thực hiện CNH, HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế, đòi hỏi thanh niên phải tự vũ trang cho mình mọi mặt, trong đó bản lĩnh chính trị là một nhân tố vô vùng quan trọng, giúp cho thanh niên giữ vững vai trò là lực lượng xung kích sáng tạo của Đảng và dân tộc trong thế kỷ mới.


[1] V. I. Lênin. Toàn tập, t.41. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2005, tr.354.
[2] V.I.Lênin. Sđd., t.41, tr.357.
 [3] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khoá X, Nxb CTQG, Hà Nội, 2008, tr.35.
[4] Đảng Cộng sản Việt Nam, Sđd, tr.43.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét