Thứ Ba, 26 tháng 7, 2011

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG "TRUNG VỚI ĐẢNG, HIẾU VỚI DÂN" CỦA QUÂN ĐỘI TA TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY


Quân đội nhân dân Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, giáo dục và rèn luyện, là công cụ bạo lực sắc bén của Đảng trong cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc nhằm thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nên tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân là phẩm chất quan trọng hàng đầu. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng"[1].
Trong hệ thống phẩm chất, truyền thống tốt đẹp ấy, "Trung với Đảng, hiếu với dân" là giá trị chuẩn mực chính trị - đạo đức bao trùm, phản ánh mối quan hệ đặc biệt giữa quân đội ta với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, nó gắn với việc thực hiện mục tiêu lý tưởng chiến đấu của quân đội. Hai phẩm chất này quan hệ chặt chẽ và thống nhất với nhau trong bản chất và truyền thống của quân đội ta, không thể tách ra một cách biệt lập, càng không hề mâu thuẫn nhau như sự bịa đặt và cố tình xuyên tạc của các thế lực chống đối, thù địch.  
Phẩm chất Trung với Đảng. Mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân, trung với Đảng là phấn đấu, hy sinh vì mục tiêu, lý tưởng đó. Trung với Đảng bao hàm cả việc tuyệt đối trung thành với quốc gia, dân tộc, với Tổ quốc và nhân dân, đặt lợi ích của Tổ quốc, của dân tộc, của giai cấp công nhân và của nhân dân lên trên, lên trước lợi ích của bộ phận, của cá nhân. Phạm trù "trung với Đảng" có nội hàm rộng lớn hơn nhiều và khác hẳn về bản chất so với phạm trù "trung quân" - trung với vua, với dòng họ đương quyền (tuy có gắn với "ái quốc"), một giá trị trong xã hội phong kiến. Còn quân đội do giai cấp tự sản tổ chức, xây dựng thì sự trung thành của quân đội ấy là thực hiện đường lối đối nội, đối ngoại của nhà nước tư sản, đường lối chống lại nhân dân lao động trong nước và thực hiện xâm lược, nô dịch các quốc gia, dân tộc khác.
Là công cụ bạo lực sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân, quân đội luôn xung kích trong đấu tranh cách mạng, thường xuyên phải đối mặt với những khó khăn, thách thức, ác liệt, hy sinh. Thực tế đó đòi hỏi ở mỗi quân nhân cách mạng những phẩm chất nhân cách phát triển có giá trị xã hội lớn lao. Trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, với sự nghiệp cách mạng là bổn phận thiêng liêng, trách nhiệm nặng nề nhưng cũng là vinh dự vẻ vang và là yêu cầu cao nhất của quân nhân, là nguyện suốt đời hy sinh phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng cách mạng, không bao giờ hoài nghi, dao động, thoái lui; khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì đều tận tâm tận lực thi hành nhanh chóng và chính xác; nếu chẳng may rơi vào tay quân địch, dù phải chịu mọi cực hình tàn khốc thế nào cũng kiên gan chịu đựng, không bao giờ phản bội, cung khai. Đây là cơ sở vững chắc của sức mạnh đoàn kết, thống nhất về tư tưởng và hành động để hoàn thành nhiệm vụ. Đó còn là động lực mạnh mẽ thúc đẩy những tri thức, sáng tạo khoa học, nghị lực và quyết tâm phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhân dân giao phó.
Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định phương hướng chính trị, cội nguồn sức mạnh chiến đấu của quân đội. Mối quan hệ giữa Đảng và quân đội là hữu cơ không thể tách rời. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Quân đội ta có sức mạnh vô địch vì nó là một quân đội nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục"[2]. Đảng lãnh đạo quân đội tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt là nguyên tắc cơ bản trong xây dựng quân đội; đồng thời là cơ sở để xây dựng những phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của quân đội ta.
Phẩm chất Hiếu với dân. Quân đội ta là quân đội nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; là quân đội của dân, do dân, vì dân, hiếu với dân, ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, quân đội ta không có mục đích tự thân nào khác, đây là một phẩm chất quan trọng hàng đầu. Một quân đội mang tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc. Trong xã hội mới, nước với dân hoà làm một, do đó, trung với Đảng, trung với nước, hiếu với dân là không thể tách rời. Hiếu với dân, phẩm chất đạo đức cao quý ấy luôn được thể hiện đầy đủ trong nhận thức tư tưởng, tình cảm và cả trong thực tiễn cách mạng sôi động trên các mặt trận chiến đấu, công tác và lao động sản xuất của quân đội, được phản ánh trong thực tiễn xây dựng, trưởng thành, chiến đấu, công tác của quân đội, được quy định bởi sự thống nhất về mục tiêu, lý tưởng của nhân dân và quân đội.
Nguồn sức mạnh vô địch của quân đội ta là từ nhân dân, dựa trên nền tảng sức mạnh tổng hợp quốc gia, sức mạnh của nhân dân, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: "Quân và dân như cá với nước, đoàn kết một lòng, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau"[3], nhân dân là "nền tảng", là "cha mẹ" của bộ đội. "Quân với dân như cá với nước" là cách thể hiện rất độc đáo trong tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ mật thiết giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và nhân dân Việt Nam.
Chỉ có quân đội cách mạng mới có thể có đầy đủ nguồn sức mạnh từ nhân dân, nguồn sức mạnh vô tận, không bao giờ cạn kiệt, bảo đảm sự trưởng thành và chiến thắng của quân đội, thể hiện ưu thế hơn hẳn so với quân đội của chủ nghĩa đế quốc. Chính vì vậy, tăng cường mối quan hệ quân - dân luôn luôn là yêu cầu cơ bản của việc xây dựng quân đội ta trong tất cả các giai đoạn cách mạng; đồng thời đó còn là đòi hỏi của việc không ngừng củng cố, bồi đắp phẩm chất hiếu với dân của quân đội.
Hiếu với dân không chỉ biểu hiện ở những thành tích huy hoàng của quân đội trong chiến đấu chống kẻ thù của đất nước, của nhân dân, mà còn biểu hiện ở tình cảm "thương yêu dân", "kính trọng dân", ở hành động giúp đỡ dân, bảo vệ dân, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với dân, luôn giữ nghiêm kỷ luật trong quan hệ với dân, không đụng đến "cái kim, sợi chỉ" của nhân dân... được nhân dân yêu mến, tin tưởng, "đi dân nhớ, ở dân thương" và "người kiên quyết cách mạng nhất lại là người đa tình, chí hiếu nhất". Bởi vì, người làm cách mạng "không những cứu bố mẹ mình mà còn cứu bố mẹ người khác, bố mẹ của cả nước nữa. Phải hiểu chữ hiếu của cách mạng rộng rãi như vậy"[4].
Hiếu với dân, mỗi quân nhân luôn có thái độ đúng mực với nhân dân: "Biết kính trọng dân, thương yêu dân, giúp đỡ dân". Mọi hoạt động của quân đội chỉ nhằm mục đích duy nhất là đem lại lợi ích cho nhân dân. Quân đội phải hết lòng vì nhân dân, một lòng, một dạ phục vụ nhân dân. "Vì nhân dân phục vụ" đã trở thành mục tiêu chiến đấu và phương châm hành động của quân đội ta: "Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta"[5].
Cán bộ, chiến sĩ bằng những hành động gương mẫu của mình, không quản ngại khó khăn, gian khổ đến những vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng sâu vùng xa, nơi kẻ địch hoạt động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân... để vận động nhân dân, thể hiện rõ mình là bộ phận tiên tiến của giai cấp công nhân, là lực lượng định hướng phát triển những giá trị mới, những phẩm chất nhân cách con người mới trong nhân dân. Những đội công tác của quân đội ba cùng trong nhân dân, góp phần tích cực vào xây dựng cơ sở chính trị thôn xã vững mạnh, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, tạo thành sức mạnh tiềm tàng của thế trận chiến tranh nhân dân bách chiến bách thắng.
Quân đội ta là Quân đội nhân dân, một lòng một dạ phục vụ nhân dân. Hơn 60 năm qua, biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ kế tiếp nhau đã sống, chiến đấu, lao động và học tập theo tư tưởng, đạo đức, tác phong của Bác Hồ vĩ đại. Nhiều hình ảnh đẹp đẽ về người chiến sĩ quân đội chiến đấu quên mình vì nhân dân, thực sự là những người con trung - hiếu của nhân dân, được nhân dân tin yêu, mến phục gọi bằng cái tên đầy thân thương, trừu mến "Bộ đội Cụ Hồ".
Trong bối cảnh hiện nay, vấn đề giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ", đặc biệt là phẩm chất trung với Đảng, hiếu với dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Muốn là được điều đó, cán bộ, chiến sĩ trong quân đội cần làm tốt các yêu cầu sau:
Một là, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, đây là nhân tố quyết định việc giữ vững, củng cố và phát huy phẩm chất trung với Đảng, hiếu với dân của quân đội. Đảm bảo cho quân đội luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Đồng thời, chính sự nghiệp xây dựng quân đội về chính trị, yêu cầu bồi dưỡng phẩm chất trung thành của quân đội để quân đội có đủ sức mạnh làm tròn phận sự trung thành của mình, đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Đây là mối quan hệ biện chứng thống nhất giữa chủ thể lãnh đạo và đối tượng lãnh đạo trong quá trình xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, cần phải được nhận thức đầy đủ và đúng đắn.
Để giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, để Đảng có thể nắm chắc quân đội trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh, vấn đề cơ bản đầu tiên là Đảng phải tự nâng mình lên ngang tầm với nhiệm vụ, đủ sức lãnh đạo sự nghiệp cách mạng và lãnh đạo quân đội; đồng thời phải có nội dung và phương thức lãnh đạo phù hợp. Điều có ý nghĩa quyết định trực tiếp đối với việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là phải chăm lo xây dựng Đảng bộ quân đội, xây dựng hệ thống tổ chức đảng trong quân đội trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo toàn quân; tăng cường rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quân đội thực sự là "hạt nhân", là "nòng cốt" trong xây dựng quân đội.
Hai là, thường xuyên nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền, cổ động để nâng cao nhận thức, giác ngộ về mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, của toàn dân tộc, cũng là mục tiêu lý tưởng chiến đấu của quân đội là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Từng bước hiện thực hoá mục tiêu lý tưởng đó thông qua thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Không ngừng nâng cao trình độ giác ngộ xã hội chủ nghĩa của người quân nhân, gắn nâng cao nhận thức lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, nhiệm vụ quân đội... với nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn quân sự cho bộ đội, từng bước đưa khoa học kỹ thuật công nghệ vào hiện đại hoá quân đội.
Ba là, tăng cường mối quan hệ giữa quân đội với nhân dân, thông qua các chương trình hành động hướng về cơ sở, xây dựng địa bàn, hệ thống chính trị, phường xã vững mạnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" sâu rộng trong quân đội, làm cho mỗi cán bộ thấy rõ niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm vẻ vang của bộ đội của dân, do dân, vì dân. Tô thắm truyền thống "quân với dân như cá với nước", in những dấu ấn đẹp đẽ: "Bộ đội Cụ Hồ" trong sự nghiệp đổi mới đem lại sự bình yên, cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, làm thất bại mọi hành động chia rẽ quân đội - nhân dân.
Thực tiễn đã chứng minh trải qua hơn 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, bất luận hoàn cảnh nào quân đội ta cũng luôn luôn một lòng trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của Đảng, luôn giương cao ngọn cờ bách chiến, bách thắng, chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng cao cả của Đảng, của giai cấp, của dân tộc để cùng với toàn dân hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, xây dựng chủ nghĩa xã hội; đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vươn lên chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu; thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, bảo vệ thành quả cách mạng, viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc, xây đắp nên truyền thống vẻ vang của quân đội anh hùng sinh ra từ một dân tộc anh hùng, xứng đáng là một hình ảnh cao đẹp, một biểu tượng giá trị của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới.


[1] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 11, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr.350.
[2] Hồ Chí Minh, Sđd, t.11, tr.350.
[3] Hồ Chí Minh, Sđd, t.11, tr.350.
[4] Hồ Chí Minh, Sđd, t.7, tr.60.
[5] Hồ Chí Minh, Sđd, t.4, tr.56-57.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét