Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2011

THANH NIÊN VỚI VIỆC GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HOÁ DÂN TỘC TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY

Bản sắc văn hoá dân tộc (BSVHDT) Việt Nam được hình thành, phát triển gắn với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, đó là những giá trị bền vững, những tinh hoa được hun đúc trong lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc. Giữ gìn và phát huy BSVHDT trong điều kiện hiện nay về thực chất là hoạt động tự giác của các chủ thể đảm bảo quá trình bảo vệ giữ vững, bổ sung phát triển và phát huy cao độ những giá trị tinh hoa của BSVHDT, tạo động lực tinh thần to lớn nhằm tăng cường sức mạnh nội lực trong cộng đồng các dân tộc, huy động tối đa và hiệu quả mọi nguồn lực trong nư­ớc và quốc tế, để phát triển đất nước bền vững về mọi mặt, thực hiện thắng lợi  mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.
Bảo vệ và phát huy BSVHDT trong điều kiện hiện nay chính là việc bảo vệ, giữ vững, phát triển và phát huy cao độ lòng yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng; lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lý; đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động, đức hy sinh cao thượng vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, bảo đảm sự ổn định, phát triển đất nước bền vững theo mục tiêu đã chọn; truyền thụ bản sắc văn hoá dân tộc cho các thế hệ mai sau và quảng bá giá trị văn hoá dân tộc ra khu vực và thế giới…, để làm được điều đó, đòi hỏi chúng ta phải huy động nhiều nguồn lực tham gia, với nhiều nội dung và cách thức khác nhau. Trong đó, thanh niên (16-30 tuổi) với khoảng 22 triệu người, chiếm gần 23% dân số cả nước[1], đây là một lực lượng chính trị-xã hội to lớn, luôn xung kích trong mọi hoạt động và là người chủ tương lai của nước nhà, đóng vai trò vô cùng quan trọng, quyết định đến chất lượng, hiệu quả của việc giữ gìn và phát huy BSVHDT trong điều kiện hiện nay.
Trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế ngày nay, các tầng lớp thanh niên đã tiếp bước cha anh, nhận thức đúng tình hình và nhiệm vụ, nêu cao chí tiến thủ, phát huy phẩm chất tốt đẹp và thế mạnh của tuổi trẻ, xung kích, đảm đương những việc khó, nơi khó, chấp nhận mọi gian nan, thách thức, chủ động, sáng tạo, góp phần tạo nên những thành tựu mới to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu trong lao động sản xuất, làm kinh tế, trong hoạt động văn hóa - xã hội, khoa học kỹ thuật cũng như trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội,… đã làm sâu sắc thêm niềm tự hào của thế hệ trẻ trong giai đoạn mới. Bên cạnh các công trình thanh niên phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị, nhiều cấp bộ Đoàn đã quan tâm đầu tư các công trình, phần việc thanh niên góp phần hỗ trợ trực tiếp cho các cơ sở Đoàn vùng sâu, vùng xa; chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn[2].
Các hoạt động của tuổi trẻ trong những năm gần đây tiếp tục phát triển, với các phong trào: “Thanh niên lập nghiệp”, “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ giữ nước”… đã tạo được những dấu ấn tốt đẹp trong đời sống xã hội. Các hình thức sinh hoạt truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, giúp nhân dân chống bão lụt… đã thu hút đông đảo lực lượng trẻ tham gia, vừa đóng góp vào nhiệm vụ chung, vừa thiết thực chăm lo lợi ích chính đáng của thanh niên. Năm 2010, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận và nghiệp vụ công tác thanh vận cho 100% Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở; 100% các cấp bộ Đoàn tổ chức cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên góp ý xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng các cấp; Kết nạp 1.018.234 đoàn viên mới, đạt 101,82% chỉ tiêu đề ra; Giới thiệu cho Đảng 300.000 đoàn viên ưu tú: Kết quả, đã giới thiệu 293.675 đoàn viên ưu tú, đạt 97,89% chỉ tiêu đề ra[3].
Những kết quả đạt được trong việc giữ gìn BSVHDT, trước hết là do Đảng, Nhà nước, các cơ quan, đơn vị và địa phương thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và bồi dưỡng, hướng dẫn tổ chức đoàn và phong trào thanh niên; sự nỗ lực trong học tập, rèn luyện và ý chí quyết tâm phấn đấu vươn lên của thanh niên… Với những đóng góp to lớn của thanh niên, Đảng ta đã khẳng định: “Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khoẻ và sáng tạo. Thanh niên là độ tuổi sung sức nhất về thể chất và phát triển trí tuệ, luôn năng động, sáng tạo, muốn tự khẳng định mình”[4].
Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn một bộ phận không nhỏ thanh niên nhận thức về chức trách, nhiệm vụ nói chung, về lịch sử, truyền thống, về BSVHDT nói riêng, chưa thật sâu sắc, dẫn tới kết quả hoàn thành nhiệm vụ chưa cao, cũng như những vi phạm về phẩm chất đạo đức và lối sống. Đa số thanh niên lựa chọn các giá trị về việc làm, thu nhập, tình yêu, cuộc sống đủ tiện nghi, còn những vấn đề khác thuộc đời sống chính trị - xã hội, họ tỏ ra ít quan tâm và cá biệt có trường hợp là không quan tâm. Điều đó đưa đến lối sống thực dụng, ham danh lợi, hưởng thụ; thiếu ý chí tu dưỡng, rèn luyện, ngại khó, ngại khổ; chây lười, gây mất đoàn kết nội bộ, vi phạm pháp luật của Nhà nước,... chính những hạn chế này sẽ ảnh hưởng làm hạn chế rất lớn đến việc bổ sung, phát triển những giá trị truyền thống trong điều kiện lịch sử mới.
Trong nhưng năm gần đây, tình hình vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng trong thanh niên. Theo số liệu thống kê, đến cuối năm 2009 cả nước có trên 146.000 người nghiện ma túy, và cứ 100 người nghiện ma túy có 70 người trong độ tuổi thanh niên. Hậu quả do ma túy gây ra vô cùng nguy hiểm, làm băng hoại đạo đức, lối sống, văn hóa, tinh thần và làm tan vỡ hạnh phúc của nhiều gia đình[5]. Theo thống kê của Hội Kế hoạch hóa gia đình thì Việt Nam là một trong ba nước có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới (1,2-1,6 triệu ca mỗi năm), trong đó 20% thuộc lứa tuổi vị thành niên, thậm chí có em mới... 12 tuổi và 7,6% trong độ tuổi này có quan hệ tình dục trước hôn nhân. Đó là chưa kể tới rất nhiều ca nạo phá thai tại những cơ sở y tế tư nhân nhưng không thể kiểm soát và thống kê được[6]. Đối tượng bán dâm nữ ngày càng được trẻ hóa với độ tuổi dưới 18 tuổi chiếm hơn 15 %, từ 18 - 25 tuổi chiếm 42% và từ 25 - 35 tuổi chiếm 35%. Trong số này đa phần là trình độ văn hóa thấp học cấp 1 - 2 chiếm 80% . Số có trình độ cấp 3 đang có xu hướng tăng lên[7]. Mỗi năm có hơn 11.000 người chết và hàng chục ngàn người bị thương do tai nạn giao thông đường bộ, trong đó, thanh thiếu niên ở độ tuổi từ 15 - 24 (chiếm khoảng 20% dân số) là nạn nhân của khoảng 40% số các tai nạn giao thông nghiêm trọng[8]...
Những hạn chế trên, trước hết là do tác động tiêu cực từ xu thế hội nhập quốc tế, sự biến đổi KT - XH cùng với với mặt trái của cơ chế thị trường đang hàng ngày, hàng giờ tác động vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, vào mọi cộng đồng xã hội, nhất là lớp trẻ. Nó là mảnh đất để chủ nghĩa cá nhân và lối sống thực dụng hình thành, phát triển, là nguyên nhân đưa tới nhiều tiêu cực trong đời sống văn hoá tinh thần, đạo đức, lối sống của xã hội, các tệ nạn xã hội, trong đó đáng lưu ý là vấn đề đạo đức, lối sống của thanh niên. Cùng với đó là việc CNĐQ và các thế lực phản động đang ra sức truyền bá, kích thích lối sống thực dụng, hưởng lạc của văn hoá phương Tây, làm xói mòn các giá trị truyền thống ở thanh niên... với mưu đồ tạo ra các thế hệ thanh niên quay lưng lại với quá khứ; phủ nhận thành quả và giá trị cách mạng do các thế hệ cha anh đánh đổi bằng xương máu mới có được… điều này đã và đang gây ra các tác động tiêu cực đến tình hình chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, làm lu mờ và mất dần BSVHDT của thanh niên.
Trong điều kiện hiện nay, vai trò của thanh niên trong việc giữ gìn và phát huy BSVHDT thư­ờng xuyên chịu sự tác động của nhân tố như: Sự tác động ảnh hưởng lâu dài từ những biến động phức tạp của tình hình thế giới, trong nước thời gian tới; xu thế toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; những biến đổi và phát triển nhanh chóng của tinh hình kinh tế-xã hội trong nước khi tham gia WTO và mặt trái của nền kinh tế thị trường; những âm  mưu thủ đoạn mới hết sức tinh vi, xảo quyệt trong chiến lược “DBHB” của CNĐQ và các thế lực thù địch trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng sẽ tác động, ảnh hưởng trực tiếp tới vai trò của thanh niên trong việc giữ gìn BSVHDT.
Chính vì thế, trong điều kiện hiện nay, để “bồi dưỡng các giá trị văn hóa trong thanh niên, học sinh, sinh viên, đặc biệt là lý tưởng sống, năng lực trí tuệ, đạo đức và bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam”[9] và hình thành mẫu hình người thanh niên của thời kỳ mới: vừa biết giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, vừa biết làm giàu văn hóa dân tộc bằng những giá trị, những tinh hoa văn hóa nhân loại, là hiện thân tiêu biểu của các giá trị văn hóa Việt Nam…, tham gia tích cực và có hiệu quả việc giữ gìn và phát huy BSVHDT, theo chúng tôi cần tập trung vào các giải pháp cơ bản sau:
Một là, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống và BSVHDT, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực cho thanh niên
Thực hiện giải pháp này nhằm làm cho thanh niên có giác ngộ sâu sắc về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm chắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền thống, lịch sử và BSVHDT. Trên cơ sở đó xác định rõ vị trí, vai trò và nhiệm vụ của tuổi trẻ đối với sự nghiệp cách mạng nói chung, giữ gìn và phát huy BSVHDT nói riêng, từ đó ra sức tu dưỡng, rèn luyện nâng cao tinh thần yêu nước, tự tôn, tự hào dân tộc, không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, huy động nguồn trí tuệ, tài năng của sức trẻ, cống hiến thật nhiều cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN, giữ gìn phát huy BSVHDT trong điều kiện hiện nay.
Để đạt được mục đích và tính thiết thực của công tác giáo dục, nâng cao trình độ, khả năng đảm bảo hiệu quả giữ gìn BSVHDT cần tập trung thực hiện tốt những nội dung cơ bản như: nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng giáo dục truyền thống, BSVHDT, không ngừng bồi bưỡng nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống, năng lực và hiệu quả giữ gìn BSVHDT của thanh niên; kết hợp giáo dục rèn luyện với tự giáo dục rèn luyện của thanh niên.  
Hai là, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên thông qua việc đẩy mạnh các phong trào thi đua
Thanh niên với thế mạnh của tuổi trẻ trong lĩnh hội tri thức, thích tìm tòi khám phá để khẳng định mình trên thực tiễn, muốn họ trưởng thành phải tích cực đưa họ vào hoạt động thực tiễn để tôi luyện thử thách, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao phẩm chất năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Khi được trang bị đầy đủ tri thức và bản lĩnh, họ phát huy hết vai trò của mình đối với quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, góp phần quyết định việc giữ vững và phát huy truyền thống dân tộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc XHCN.
Để nâng cao khả năng và hiệu quả giữ gìn BSVHDT trong điều kiện hiện nay, ngoài công tác giáo dục, tổ chức đoàn phải tích cực đẩy mạnh phong trào hoạt động đoàn, phát huy cao độ vai trò của đoàn viên thanh niên trong xây dựng cơ quan, đơn vị và địa phương vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, đó là yếu tố nội lực cực kỳ quan trọng, trực tiếp quyết định việc giữ vững, phát huy truyền thống của cơ quan, đơn vị và địa phương, nâng cao hiệu quả  giữ gìn bản sắc văn hoá trong điều kiện hiện nay. Thường xuyên đổi mới về nội dung, phương pháp, đồng thời gắn với các cuộc vận động lớn trên phạm vi cả nước, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào đoàn, rèn luyện nâng cao chất lượng đoàn viên thanh niên, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, đoàn viên, cán bộ trẻ về đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”. 
Ba là, tích cực động viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, nhân đạo, từ thiện vì cuộc sống cộng đồng; thực hiện có hiệu quả các dự án kinh tế, xã hội; chú trọng tập trung vào các địa bàn chiến lược, trọng điểm, ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
Để giữ vững giá trị truyền thống dân tộc, đảm bảo định hướng XHCN trong quá trình phát triển, cần phải phát huy vai trò xung kích của thanh niên tích cực tham gia giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp, thậm chí bức xúc trên địa bàn, đảm bảo sự ổn định, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đem lại hạnh phúc cho nhân dân, góp phần cùng với các lực lượng khác trong xã hội thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
Tích cực tham gia thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn và cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”. Phát động và triển khai rộng rãi chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” đảm bảo sự đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, góp phần tích cực giáo dục lý tưởng, xây dựng hoài bão, ước mơ, cổ vũ học sinh, sinh viên vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, học tập, rèn luyện và lập thân, lập nghiệp. Cùng với đó, hướng dẫn nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, ổn định và cải thiện đời sống; đấu tranh bài trừ mê tín dị đoan và tệ nạn xã hội, giúp đỡ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần trong nhân dân.
Quán triệt và thực hiện tốt phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, tiếp tục cụ thể hóa, từng bước đi sâu, lan tỏa vào đời sống của đoàn viên thanh niên, được xã hội ghi nhận và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vừa chăm lo nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đông đảo đoàn viên thanh niên, vừa phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia thực hiện tốt chủ trương, giải pháp của Đảng và Chính phủ nhằm phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó, cần tập trung xung kích trong hội nhập quốc tế, nhằm phối hợp tăng cường định hướng cho thanh niên, nhất là thanh niên vùng biên giới chủ động nắm bắt thông tin, tích cực chuẩn bị các điều kiện về trình độ ngoại ngữ, tin học, luật pháp quốc tế, bản lĩnh chính trị, văn hoá, nâng cao năng lực hội nhập, tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế về văn hoá, vận động quần chúng tích cực quảng bá và giữ vững bản sắc dân tộc khi giao lưu, hợp tác quốc tế về văn hoá…
Bốn là, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh và tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên học tập, rèn luyện
Môi trường văn hoá là nơi bồi dưỡng, phát triển những giá trị cao đẹp của người thanh niên trong thời kỳ mới, nó trực tiếp góp phần nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tình cảm cách mạng, xây dựng nhân cách con người mới, vừa đảm bảo giữ gìn phát huy bản chất truyền thống, góp phần giữ vững BSVHDT, ngăn chặn và hạn chế những tác động, ảnh hưởng của văn hoá phản động, xấu độc xâm nhập vào thanh niên, làm thất bại âm mưu thủ đoạn “DBHB” của các thế lực thù địch.
Để xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên phát triển cần hướng vào các nội dung cơ bản như: Xây dựng và hoàn thiện các chủ trương, chính sách về phát triển đời sống văn hoá cho thanh niên, bảo đảm tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội, phát triển văn hoá nâng cao chất lượng cuộc sống của thanh niên, bảo vệ môi trường sinh thái – nhân văn; xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hoá xã hội đồng bộ nhằm phục vụ nhu cầu vật chất và tinh thần cho thanh niên; tổ chức phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá trong thanh niên; thực hiện tốt chính sách xã hội hoá quá trình xây dựng và hoàn thiện các điều kiện văn hoá - xã hội nhằm phát huy vai trò của đội ngũ thanh niên; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội, đặc biệt các tổ chức của thanh niên trong việc xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.
Kiên quyết đấu tranh chống sự xâm nhập và ảnh hưởng của các hiện tượng phản văn hoá, sự chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và  miễn dịch với nó. Đi đôi với việc giáo dục cần tổ chức và duy trì thường xuyên các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, nhằm phát huy tính hăng hái, sáng tạo của tuổi trẻ, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần, tạo sân chơi vui vẻ, bổ ích, thiết thực. Cán bộ và tổ chức đoàn cần thông qua hoạt động để thường xuyên chủ động, gần gũi theo dõi và hướng dẫn thanh niên, kịp thời nắm, uốn nắn và xử lý các biểu hiện lệch lạc trong việc tham gia sáng tạo, cũng như hưởng thụ văn hoá tinh thần qua các kênh thông tin khác nhau.
Phát huy vai trò của thanh niên với việc giữ gìn BSVHDT trong điều kiện hiện nay là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng và khó khăn, đòi hỏi chúng ta không được nóng vội, chủ quan, hình thức để hướng tới mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hoá, vì cộng đồng; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế… góp phần to lớn vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.


[1] Minh Hòa. Tạo nhiều “kênh” việc làm cho thanh niên nông thôn, http://www.baomoi.com, 30/10/2010

[2] Trong năm 2010, Các cấp bộ Đoàn đã đảm nhận, thực hiện 1.196 công trình thanh niên (CTTN) cấp tỉnh, 19.947 CTTN cấp huyện và 72.786 CTTN cấp cơ sở góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị với tổng trị giá trên 1.296 tỷ đồng.
[3] Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS HCM. Báo cáo Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2010.
[4] Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khoá X, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2008, tr.35.

[5] Nguyễn Hằng- Diệu Linh. 70% người nghiện ma túy là thanh niên, http://www.baomoi.com, 24/06/2010

[6] Mạnh Hùng, Nạo phá thai ở tuổi vị thành niên: Chuyện đau lòng!, www.suckhoedoisong.vn, ngày 13/5/2009.
[7] Báo cáo tại Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm năm 2008 và phương hướng công tác năm 2009.

[8] Lê Minh. Nạn nhân 40% vụ tai nạn giao thông  nghiêm trọng là giới trẻ, http://vietbao.vn


[9] Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2006, tr.106.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét