Thứ Năm, 28 tháng 7, 2011

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA THANH NIÊN


Thanh niên Việt Nam hiện nay là một lực lượng to lớn, là tương lai của đất nước, là lực lượng xã hội hùng hậu, có tiềm năng to lớn, xung kích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Do đó, việc nâng cao trách nhiệm của thanh niên đối với xã hội là một điều vô cùng quan trọng.
Thực tiễn cho thấy, trong thời gian qua thanh niên Việt Nam đã thể hiện rõ trách nhiệm xã hội của mình thông qua hàng loạt các hoạt động, chương trình thiết thực góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, mà trước hết là góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, bình ổn xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân như: Hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” được triển khai sâu rộng, thu hút được đông đảo thanh thiếu nhi tham gia, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Nổi bật là các hoạt động phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc, giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ, người có công với nước. Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn đã xây dựng nhiều nhà tình nghĩa, giúp đỡ các gia đình chính sách, đồng bào bị thiên tai. Hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện, hiến máu nhân đạo được tổ chức rộng rãi, góp phần giáo dục tinh thần tương thân, tương ái, tình nguyện vì cộng đồng của đông đảo thanh niên. Phong trào “Khoẻ để lập nghiệp, giữ nước” được duy trì ở cơ sở, nhiều hoạt động phong trào thể dục thể thao ở cơ sở được tổ chức đã góp phần phát hiện bồi dưỡng tài năng thể thao cho đất nước. Phong trào “Thanh niên tình nguyện” tiếp tục phát triển mạnh mẽ, được dư luận xã hội ủng hộ, hoan nghênh, là một trong các phương thức hoạt động hiệu quả tập hợp, giáo dục thanh niên, tham gia giải quyết những khó khăn, bức xúc của cộng đồng, hỗ trợ vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; các hoạt động tình nguyện tại chỗ được coi trọng hơn; các hoạt động tiếp sức mùa thi, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật, phổ cập tin học cho thanh niên nông thôn, chăm sóc sức khoẻ, bảo vệ môi trường, hoạt động văn hoá cộng đồng, chi viện các công trình trọng điểm, phòng chống thiên tai… được tổ chức sâu rộng, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp của người thanh niên xung kích, tình nguyện ở những nơi, những lĩnh vực khó khăn, gian khổ. Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” được thực hiện có hiệu quả, trong đó tập trung ưu tiên nhiều vào việc đầu tư nguồn lực phục vụ vui chơi, giải trí, phát triển thể chất, tinh thần của thiếu nhi, đồng thời tích cực đấu tranh chống các hành vi vi phạm quyền và bổn phận của trẻ em; tham mưu cho Đảng, Nhà nước và phối hợp tốt hơn với các lực lượng xã hội trong chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em… Phong trào “Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc” được tổ chức rộng khắp, góp phần cổ vũ, định hướng và hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
Cùng với đó, những năm qua, thanh niên ta có chuyển biến tích cực về tư tưởng, thái độ chính trị. Đa số thanh niên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tin vào sự thành công của công cuộc đổi mới đất nước; gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Có tinh thần hăng hái xung phong, đi đầu trên các lĩnh vực đời sống-xã hội. Thanh niên ngày nay đang thể hiện là tầng lớp biết đón nhận cái mới. Chính vì vậy đa số thanh niên đã rất phấn khởi khi đất nước bước vào giai đoạn hội nhập. Đông đảo thanh niên hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước… Tuy nhiên, hiện vẫn còn một thiểu số thanh niên chưa nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân và với xã hội, còn mơ hồ về lý tưởng, chưa thể hiện được vai trò xung kích của thế hệ trẻ trong các lĩnh vực đời sống-xã hội…
Chính vì vậy, để tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội của thanh niên, đòi hỏi thanh niên phải là người đi đầu trong các hoạt động: Học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp; tham gia xây dựng môi trường văn hoá học đường; trung thực trong học tập; Xung kích tham gia các chương trình phát triển giáo dục và đào tạo; Lao động để lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng đất nước; Xung kích thực hiện các chương trình phát triển kinh tế-xã hội ở vùng khó khăn, xung kích đấu tranh chống mọi hành vi xâm hại đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, thường xuyên rèn luyện đạo đức, tác phong, hành vi ứng xử văn hoá; thực hiện nếp sống văn minh; Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ di sản văn hoá; Tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hoá cộng đồng; Việc phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội của thanh niên là việc làm cần thiết, cấp bách và rất quan trọng, bởi “Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ 21 có vị trí xứng đáng trên cộng đồng thế giới hay không, phần lớn tuỳ thuộc vào lực lượng thanh niên; vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét