Thứ Ba, 26 tháng 7, 2011

TĂNG CƯỜNG TẬP HỢP, ĐOÀN KẾT THANH NIÊN TRONG THỜI KỲ CNH, HĐH


Đoàn kết, tập hợp thanh niên là một nhiệm vụ quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân, là những điều kiện có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của tổ chức Đoàn, là bộ phận không thể tách rời trong công tác xây dựng Đoàn, thể hiện vai trò và ảnh hưởng của tổ chức Đoàn trong thanh niên và trong xã hội. Thực tiễn cho thấy trong quá trình xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, Đảng ta luôn coi vấn đề đoàn kết tập hợp thanh niên là một bộ phận quan trọng, không tách rời trong toàn bộ công tác dân vận của Đảng, đây là nhiệm vụ cách mạng có tính chiến lược không chỉ để khai thác, sử dụng mà còn tạo điều kiện cho thanh niên phấn đấu để trở thành một thế hệ mới, thống nhất về ý chí và hành động. Mặt khác, vận động, tập hợp thanh niên còn là chính nhu cầu của bản thân mỗi thanh niên. Nếu thanh niên không được tổ chức lại, không được giáo dục, rèn luyện theo định hướng đúng đắn thì rất dễ sa ngã trước những cám dỗ tầm thường. Do đó, tập hợp, đoàn kết thanh niên còn là nhu cầu và đòi hỏi sống còn của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Đất nước ta đang trên đà phát triển, với những thời cơ mới, thuận lợi mới, đồng thời cùng với đó là những khó khăn, thách thức đang đặt ra đòi hỏi phải giải quyết, chính vì thế mà nhu cầu xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết được đặt ra cấp bách hơn bao giờ hết, trong đó việc đoàn kết, tập hợp thanh niên càng có vị trí, vai trò quan trọng.
Thực tiễn cho thấy những chủ trương và chính sách phù hợp với thực tiễn của Đảng và Nhà nước đang đi vào cuộc sống, tạo điều kiện và động lực thúc đẩy thế hệ trẻ. Các cấp uỷ Đảng đã quan tâm đến công tác vận động thanh niên, tăng cường sự lãnh đạo đối với Đoàn Thanh niên; chăm lo xây dựng và phát triển tổ chức đoàn, phát triển phong trào thanh niên, xây dựng các tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên, Hội sinh viên. Nghị quyết về “Tăng cường củng cố và mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, từng bước tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp bộ Đoàn về tập hợp, đoàn kết thanh niên, phát triển các tổ chức hội thanh niên do Đoàn làm nòng cốt. Công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên dân tộc, tôn giáo có tiến bộ. Đoàn đã triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội, giúp thanh niên tôn giáo, dân tộc lập thân, lập nghiệp; chỉ đạo xây dựng các mô hình hoạt động thanh niên, kiện toàn và bồi dưỡng cán bộ đoàn, hội, đội khu vực miền núi, dân tộc, tuyên truyền, đấu tranh chống lại các âm mưu và hành động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá cách mạng nước ta…làm tốt công tác phát triển Đảng trong thanh niên, bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên thanh niên trong việc thể chế hoá các quan tâm, đào tạo, giáo dục thanh niên. Năm 2008 các cấp bộ Đoàn cả nước đã giới thiệu được hơn 233.400 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có 106.071 đoàn viên được kết nạp Đảng, tăng 1,03% so với năm 2007…
Công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên Việt Nam đang học tập, công tác tại nước ngoài đã có chuyển biến bước đầu. Thông qua hoạt động, Đoàn, Hội đã quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta cho thanh niên, sinh viên; tổ chức tuyên truyền đối ngoại, đấu tranh chống lại những nhận thức và hành động sai trái, xuyên tạc về tình hình trong nước; hỗ trợ thanh niên, sinh viên học tập, công tác, đoàn kết quốc tế và hướng về Tổ quốc.
Cùng với đó, là sự đa dạng của các thành phần kinh tế với nhiều cơ hội mở ra cho thanh niên về việc làm, thu nhập nên đã xuất hiện những thay đổi về lựa chọn nghề nghiệp, việc làm. Đa số thanh niên đã lựa chọn những tăng thu nhập cho bản thân, gia đình và xã hội. Sự phát triển của thị trường lao động, sự đòi hỏi về văn hoá, trình độ nghề nghiệp ngày một tăng lên đã thúc đẩy thanh niên thi đua học tập văn hoá, chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, khoa học - công nghệ hiện đại. Mặc dù bị tác động bởi cơ chế thị trường, nhưng đa số thanh niên, học sinh, sinh viên vẫn giữ được lối sống, bản sắc, phong cách truyền thống văn hoá dân tộc, không để kẻ xấu lợi dụng, kích động, gây mất ổn định chính trị - xã hội. Nhiều hoạt động của thanh niên học sinh, sinh viên mang tính cộng đồng xã hội, tính nhân đạo nhân văn sâu sắc như: hiến máu nhân đạo, bảo vệ môi trường, chăm sóc giáo dục trẻ em…góp phần đáng kể trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và trong sự nghiệp đổi mới đất nước.
Tuy nhiên, công tác thanh niên hiện nay vẫn còn những khó khăn, hạn chế: công tác vận động thanh niên chưa đổi mới kịp thời, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới và phát triển Đảng, có những chủ trương đúng của Đảng chưa được thể chế hoá thành các chế độ của Nhà nước. Nhiều cấp uỷ Đảng, Chính phủ, Mặt trận và đoàn thể thiếu hoạt động cụ thể, còn động viên chung chung. Bên cạnh những mặt tích cực, chủ động, vẫn còn một bộ phận thanh niên cơ hội có lối sống tiêu cực, lười lao động, lãng phí thời gian, sức lực của tuổi trẻ, sống thiếu hoài bão, sống thực dụng,... Đồng thời, tình trạng phạm pháp, các tệ nạn xã hội mà thanh niên mắc phải như: ma tuý, mại dâm, cờ bạc, nghiện rượu, tảo hôn… vẫn đang là những vấn đề nổi cộm trong xã hội.
Nguyên nhân của những tồn tại yếu kém trên là do những tác động mặt trái của cơ chế thị trường; công tác vận động thanh niên chưa kịp đổi mới so với những chuyển biến trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước; nhận thức về vị trí, vai trò của thanh niên, nội dung công tác vận động thanh niên chưa sâu sắc, thiếu nhất quán từ trong Đảng, trong các cơ quan nhà nước đến toàn xã hội, còn thiếu những chính sách cụ thể để Nhà nước đầu tư cơ sở vật chất cho các hoạt động của thanh niên; một số cán bộ, đảng viên lớn tuổi thiếu tôn trọng, thiếu niềm tin vào thanh niên. Tình trạng thoái hoá, biến chất, nhất là hiện tượng tham nhũng, buôn lậu của một số cán bộ, công chức nhà nước, cùng với sự hạn chế về năng lực của một số đảng viên đã làm cho niềm tin của thanh niên đối với Đảng, với chế độ phần nào bị giảm sút.
Do vậy, để góp phần thực hiện tốt công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đổi mới, theo chúng tôi thì cần phải tập trung vào một số vấn đề cơ bản sau:
Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý và đầu tư của Nhà nước, tranh thủ các nguồn lực xã hội mở rộng và nâng cao uy tín của tổ chức Đoàn, Hội. Cần luôn coi trọng giáo dục chính trị là nhiệm vụ hàng đầu của các tổ chức Đoàn, Hội. Đồng thời, phải thường xuyên củng cố và tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và thanh niên, kiên trì thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng; củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng và trong từng tổ chức Đảng. Đảng viên phải gương mẫu về đạo đức và lối sống, tham gia sinh hoạt trong các tổ chức nhân dân. Đoàn thanh niên phải tích cực góp phần vào cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giám sát, phê bình cán bộ, đảng viên, giới thiệu nhiều đoàn viên ưu tú gia nhập Đảng.
Thứ hai, luôn tạo điều kiện để thanh niên vươn lên tự khẳng định mình, đóng góp cống hiến cho đất nước; phát huy tính tích cực xã hội của thanh niên, tiếp tục tỏ rõ vai trò xung kích, sáng tạo, thể hiện sức sống, trí tuệ, tài năng của thanh niên.
Thứ ba, Đoàn kết, tập hợp thanh niên phải thông qua các phong trào thanh niên. Muốn tạo được phong trào phải có những chính sách động lực vừa đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích thiết thân của thanh niên, vừa phát huy được tinh thần yêu nước và bảo đảm quyền lợi làm chủ của thanh niên. Đồng thời, luôn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn cho phù hợp với từng giai đoạn, từng địa phương, từng đơn vị cơ sở và đối tượng tác động, gắn công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng với việc thường xuyên làm tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn.
Thứ tư, chú trọng việc lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ Hội trưởng thành từ phong trào thanh niên gắn với vấn đề quy hoạch cán bộ của Đảng, Nhà nước, bảo đảm tính hợp lý, tính liên tục và kế thừa, từng bước đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá đội ngũ cán bộ Đoàn. Đồng thời, phát triển mạnh mẽ tổ chức Hội LHTN Việt Nam; Củng cố và phát triển Hội Sinh viên Việt Nam trong các trường học; Tăng cường công tác thanh niên tôn giáo, dân tộc, tổ chức các loại hình tập hợp thanh niên thích hợp trong các vùng tôn giáo, dân tộc. Đẩy mạnh công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên và xây dựng Hội trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, công ty cổ phần. Coi trọng công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên Việt Nam ở ngoài nước, đặc biệt là du học sinh; chủ động phối hợp với các ngành liên quan chuẩn bị cho thanh niên trước khi đi lao động, học tập, công tác ở nước ngoài; tăng cường mối liên hệ giữa tổ chức Đoàn, Hội ở nước ngoài với trong nước.
Thứ năm, thường xuyên đổi mới nội dung hoạt động của Đoàn, phát huy nội lực của thanh niên. Khơi dậy, tổ chức và phát huy vai trò xung kích sáng tạo của thanh niên chính là đã tạo ra môi trường lành mạnh để giáo dục, rèn luyện thanh niên, giúp họ nâng cao ý thức trách nhiệm về quyền lợi và nghĩa vụ đối với sự phát triển trong tương lai, động viên và tổ chức đông đảo thanh niên rèn đức, luyện tài, sáng tạo và tiết kiệm, xung kích đi đầu trong sự nghiệp CHN-HĐH đất nước. Tăng cường giáo dục, nâng cao hiểu biết cho thanh niên về các giá trị văn hóa truyền thống, lòng tự hào dân tộc, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Giáo dục bản lĩnh chính trị, lòng tự hào dân tộc, đạo đức cách mạng, lối sống, nếp sống cho thanh niên. Đấu tranh bài trừ các hủ tục lạc hậu, các loại văn hóa phẩm độc hại, hạn chế khuynh hướng sùng ngoại trong hưởng thụ văn hóa của thanh niên...
           Vấn đề tập hợp thanh niên luôn là vấn đề có tính cấp thiết trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và bảo vệ Tổ quốc. Đó là định hướng quan trọng nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố phát triển lực lượng thanh niên, để thanh niên Việt Nam xứng đáng với vị trí vai trò người chủ tương lai của đất nước, là ngọn cờ đầu góp phần thực hiện thành công sự nghiệp CNH, HĐH đất nước./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét